GALLERY

 • NO IMAGE

  Momo Shinzawa(24th)

  Special Award

  untitled -study-

 • NO IMAGE

  Hiroyuki Nakanishi(24th)

  Special Award

  genealogy

 • NO IMAGE

  Noriaki Imai(24th)

  Excellence Award

  on the earth

 • Shinryo Saeki(23rd)

  Excellence Award

  h s w!

 • NO IMAGE

  Chinatsu Takemura(24th)

  Excellence Award

  Drive Ondo(Japanese festival dance music)

 • NO IMAGE

  Riko Nakatani(24th)

  Excellence Award

  Horrendous Power of Middle-aged Women

 • Tomonori Nishigoori(23rd)

  Excellence Award

  Dream of Interrupted Time

 • NO IMAGE

  Sawako Yoshioka(23rd)

  Excellence Award

  CONTACT ME


Honorable Mention Award

 • Honorable Mention Award

  Japonisme

 • Honorable Mention Award

  Natural colors

 • Momo Shinzawa(24th)

  untitled -study-

  Special Award

 • Hiroyuki Nakanishi(24th)

  genealogy

  Special Award

 • Noriaki Imai(24th)

  on the earth

  Excellence Award

 • Shinryo Saeki(23rd)

  h s w!

  Excellence Award

 • Chinatsu Takemura(24th)

  Drive Ondo(Japanese festival dance music)

  Excellence Award

 • Riko Nakatani(24th)

  Horrendous Power of Middle-aged Women

  Excellence Award

 • Tomonori Nishigoori(23rd)

  Dream of Interrupted Time

  Excellence Award

 • Sawako Yoshioka(23rd)

  CONTACT ME

  Excellence Award

 • Satomi Obara(23rd)

  Japonisme

  Honorable Mention Award

 • Satomi Obara(24th)

  Natural colors

  Honorable Mention Award

200123rd, 24th competition

JUDGES

 • Nobuyoshi Araki
 • Kotaro Iizawa
 • Fumio Nanjo
 • Tsunehisa Kimura (23rd)
 • Kyoichi Tsuzuki (24th)

MAGAZINE

loading